ETT SVENSKT FLÄKTFÖRETAG

Fläktgruppen är ett privatägt svenskt företag som sedan 1992 tillverkar, utvecklar och marknadsför fläktprodukter och fläkttillbehör, främst för industri- och komfortventilation. Tillverkning och huvudkontor är beläget i småländska Växjö.

Produkter för både industri- och komfortventilation

Under årens lopp har vi utvecklat vårt fläktsortiment successivt och vi kan idag erbjuda ett brett sortiment av fläktar som sträcker sig upp till 50 m³/s inom ett tryckområde upp till 15 000 Pa. I fläktsortimentet finns tyngre och lättare radialfläktar, boxfläktar, axialfläktar och takfläktar. 

Vi marknadsför även ett brett tillbehörssortiment bl a bestående av dukstosar, ljudboxar, ljuddämpare, fläkthjul, takgenomföringar, spjäll och frekvensomriktare. Detta gör oss till en näst intill komplett leverantör av produkter för industri- och komfortventilation.

 

Kundanpassade fläktar

Många gånger har våra kunder specifika krav vad gäller t ex design, materialval och tryckområde. Med utgångspunkt i någon av våra närmare 300 standardmodeller tar vi då fram helt kundunika fläktprodukter. Hos oss är kundanpassat standard!

 

Egen produktion ger flexibilitet

Under de senaste åren har vi successivt ökat investeringarna i egen produktion och idag tillverkas det mesta i egen regi. På så sätt har vi kontroll på hela produktionsprocessen, från konstruktion till slutmontering, och inte minst så kan vi korta utvecklings- och ledtider, sänka kostnaderna och bli flexiblare som leverantör.

 

Kundfokus

Allt sedan starten 1992 har vårt företag präglats av äkta entreprenörsanda. Det innebär inte bara kostnadseffektivitet i alla led, det betyder lika mycket att du får en enkel och jordnära relations med oss. Vi tror att personligt engagemang i kombination med bred kompetens är nyckeln till ett riktigt givande samarbete. 

 

HISTORIK

1992 KWC Stoft- & Ventilationsprodukter AB startas av Willy Arvidsson, Conny Karlsson och Åke Karlsson.Tillverkning och försäljning var främst inriktat på lego och komfortprodukter

1995 Utveckling av tunga industrifläktar påbörjas

1997 Namnändring till Fläktgruppen i Växjö AB. Nu till 100% ägt av Fam Arvidsson

2000 Genombrott för tunga industrifläktar på den svenska marknaden

2005 Radialfläkt KML introduceras

2008 Ny takfläkt, FGTL, lanseras

2011 Värmeåtervinningsaggregat FXR lanseras

2012 Ny takfläkt Roofstar lanseras

2013 Fläktgruppen flyttar till nya lokaler under kvartal 3

2014 Boxfläkten Boxfan introduceras

2015 Värmeåtervinningsaggregat CCX lanseras

KVALITETSPOLICY


Fläktgruppens målsättning är nöjda kunder till vilka vi strävar att leverera produkter med hög kvalitet i rätt tid. Detta uppnås genom kundfokus som bygger på ledningens engagemang och allas deltagande samt ett förbättringsarbete.

 
KUNDFOKUS

Kvalitet är ett mått på våra prestationer ur kundens synvinkel. Vår framgång på marknaden är därför beroende av förmågan att: 
• vi levererar i överenskommen tid och kvalitet; 
• förstå och tillgodose kunders behov; 
• överträffa kundens förväntningar 
Detta kräver att vi lyssnar på våra kunder och utifrån deras synpunkter planerar ständiga och varaktiga förbättringar i vår verksamhet.

 
LEDARNAS ENGAGEMANG

Fläktgruppens ledare skall visa sitt engagemang för kvalitet genom att 
• sätta tydliga mål - vi måste kunna kvantifiera, mäta och leverera; 
• utveckla medarbetarnas kompetens samt delegera befogenheter och ansvar så långt som möjligt; 
• basera åtgärder på fakta och på en helhetssyn på verksamheten.

 
MEDARBETARNAS ENGAGEMANG

Samtliga medarbetare på Fläktgruppen: 
• ska ha möjlighet att förstå sin egen roll och kunna ta ansvar för kvaliteten i sitt arbete; 
• ska ha en väl underbyggd och konsekvent bild av målen som ska uppnås och de önskade resultaten; 
• förväntas bidra aktivt, i samarbete med andra, till att uppnå bolagets målsättningar.

 
FÖRBÄTTRINGSARBETE

Vi skall kartlägga, dokumentera och fortlöpande förbättra våra processer genom att: 
• sträva efter att uppnå maximalt kundvärde och felfria produkter och tjänster; 
• fastställa, arbeta mot och följa upp våra resultat gentemot mätbara mål; 
• jämföra oss med andra och lära av de bästa. 

 

MILJÖPOLICY

Vår grundsyn när det gäller miljöarbetet är följande: 

 

  • Vårt företags verksamhet ska bidra till ett långsiktigt hållbart samhälle;  

  • Vi ska verka för en god hushållning med naturens resurser genom att ständigt förbättra vår verksamhet; 

  • Vårt avfall, våra utsläpp och vår miljöpåverkan skall minimeras utifrån vad som är tekniskt och ekonomiskt möjligt; 

  • Vi ska med marginal uppfylla gällande miljölagstiftning.