Breadcrumb

ATEX

 

Våra ATEX-fläktar

Fläktgruppen har utvecklat en serie axial- och radialfläktar för potentiellt explosiva mijöer. Våra ATEX-fläktar är klassade för zon 1, zon 2, zon 21 och zon 22.

ATEX - bakgrund

Den 1 juli trädde ett nytt EU-direktiv, "ATEX-direktivet - ATmosphere Explosive", i kraft. ATEX handlar om säkerheten vid användning av teknisk utrustning i explosiva miljöer. Direktivet berör samtliga företag som tillverkar produkter för användning i explosivfarliga miljöer. I direktivet anges de krav som tillverkaren måste bygga in i konstruktionen för att produkterna skall uppfylla direktivet och därmed enligt Europeiska Kommissionen vara säkra för användaren.

ATEX-direktiven

ATEX används som benämning för Europeiska gemenskapens direktiv 94/9EG (produktdirektivet) och 1999/92/EG (användardirektivet), vilka reglerar elektriska och mekaniska utrustningar för expolsionsfarliga områden samt maskiner och arbetsutrustning som används där. Dirketiven skall även garantera fri handel med Ex-utrustning. 

ATEX-användardirektivet gäller sådana produktionsanläggningar och arbetsaplatser där brännbara vätskor, gaser eller damm kan förorsaka explosionsrisk. Kraven trädde i kraft i full utsträckning 2006-07-01.

Vem omfattas av ATEX?

ATEX-användarbestämmelserna omfattar alla arbetsgivare vars anställda kan komma att utsättas för explosionsrisk på grund av brännbara vätskor, gaser eller damm. Bestämmelserna gäller för personer som arbetar i Ex-områden. ATEX-produkt-bestämmelserna omfattar dem som för ut utrustning och skyddssystem samt i vissa fall komponenter på marknaden, till exempel tillverkare, importörer, återförsäljare men även dem som tillverkar utrustning för eget bruk.

Ex-områden

Ex-områden förekommer bland annat inom energiproduktion, kemiskt industri, målerianläggningar, samt överlag vid tillverkning, hantering eller upplagring av brännbara vätskor eller gaser.

Ex-utrustning

Ex-utrustning är alla maskiner och utrustningar som är avsedda för användning i Ex-områden. Hit räknas också säkerhets-, kontroll- och regleranordningar som behövs som explosionsskydd för dessa utrustningar och som ibland även akn vara placerade utanför Ex-området.